اولین چاه نفت 150 سال پیش حفر شد.

 

عمق اولین چاه نفت جهان 700 فوت یا 213 متر بود.

 

عمیقترین چاه نفت در لویزیانای امریکا به عمق 6500 متر است.

 

49 سال پس از کشف اولین چاه نفت در ایران نیز در مسجد سلیمان نفت کشف شد.

 

عمق اولین چاه نفت ایران1180 فوت یا 360 متر بود.

 

اولین چاه نفت خاورمیانه در ایران کشف شد.

 

شرایط لازم برای فرایند تبدیل ماده آلی به نفت خام:

1-1000000 سال زمان   2-psia3500 فشار   3- f200 دما

 

در ایران کنگان و سرخس تنها مکانهای استخراج گاز خالصند.

 

 

 

اسامی اختصاری:

1-CNG (Compres Natural Gas) : گاز طبیعی فشرده

2-LPG Gas) (Liquied pressure:گاز مایع

3-LNG (Liquied Natural Gas):گاز طبیعی مایع

 

 

نوشته شده توسط عبدالخالق اسدپورخواجه گانی در ۸۸/۰۶/۲۴ ساعت 17:57 | لینک ثابت |